Prevody nehnuteľností

Komplexné poradenstvo pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti (predaj, dar, zámena)

Služby developerom

Výkup pozemkov, územné, stavebné, kolaudačné konanie, zmluvné vzťahy s dodávateľmi, predaj …

Preverenie histórie nehnuteľnosti

Právny audit (due diligence) histórie vlastníckych a iných vzťahov nehnuteľnosti

Ochrana vlastníctva nehnuteľnosti

Práva ochrana pred zásahom do výkonu vlastníckeho práva (vrátane susedských sporov)

Majetkové vysporiadanie spoluvlastníctva

Zastupovanie pri zrušení a vysporiadaní podielové spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Vady nehnuteľnosti

Zastupovanie pri uplatnení nárokov po kúpe nehnuteľnosti s vadami alebo právnymi problémami

Riešenie prístupovej cesty, čiernej stavby

Vyporiadanie vlastníckych vzťahov k čiernym stavbám, zabezpečenie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam a pod.

Zablokovanie nehnuteľnosti

Zastupovanie pri uplatnení nároku na nehnuteľnosť vrátane predbežného zákazu nakladať s ňou

Náhradné pozemky (SPF)   •   Ak nehnuteľnosť nie je zapísaná na LV   •   Dodatočná legalizácia stavby   •   Rozdelenie / zlúčenie pozemkov   •   Zápis stavby na list vlastníctva   •   Pomoc so zápisom iných práv k nehnuteľnosti   •   Zmena druhu pozemku   •   Zmena účelu využitia stavby   •   Vrátenie nehnuteľnosti (ako daru)   •   Vyňatie pozemku z pôdneho fondu   •   Právne preverenie hraníc pozemku

Právna konzultácia

Na osobnom stretnutí Vám radi poskytneme právny názor

Právna analýza

Vypracujeme písomnú analýzu k Vášmu právnemu problému

Spísanie zmluvy

Pripravíme Vám konkrétny typ zmluvy podľa požiadaviek

Príprava žaloby

Pripravíme Vám žalobu, odvolanie, vyjadrenie a zastúpime Vás na súde

Dojednajte si termín bezplatnej konzultácie!

Na konzultáciu budú pozvaní len takí žiadatelia, ktorí korektne vyplnia formulár. Konzultácia prebieha v sídle advokátskej kancelárie v Bratislave a v rozsahu 30 minút je bezplatná. Kancelária si vyhradzuje právo výberu žiadateľov o konzultáciu.

    VAŠA OTÁZKA / POŽIADAVKA

    Meno a priezvisko (povinné)

    E-mail (povinné)

    Telefónne číslo (povinné)

    Menu