Právne informácie / Legal and Privacy Statement

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.pravny-poradca.sk je LEX, advokátska kancelária s.r.o. zastúpená advokátom JUDr. Mojmírom Plavcom, RSc.  (ďalej len Prevádzkovateľ) v kooperácii s PRÁVNICKOU AKADÉMIOU, s.r.o. Podmienky používania internetovej stránky www.pravny-poradca.sk stanovuje výhradne Prevádzkovateľ. Otvorením a používaním tejto internetovej stránky dáva používateľ súhlas s týmito podmienkami.

Informácie o prevádzkovateľovi

Obchodné meno: LEX, advokátska kancelária s.r.o.
Sídlo: Májkova 3, 811 07 Bratislava
Telefón: +421904999744, 0243636375
E-mail: plavec@lex.sk
IČO: 51 940 922
Členstvo: Slovenská advokátska komora
Poistenie: Wüstenrot poisťovňa a.s.
Poskytované služby: právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odmena za služby: v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Informácie, sťažnosti a reklamácie: písomne na našej poštovej alebo e-mailovej adrese alebo telefonicky na našom telefónnom čísle

Podmienky

Prevádzkovateľ dáva používateľovi právo používať stránku www.pravny-poradca.sk výhradne pre osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak aj jej jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom.

Používateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránky www.pravny-poradca.sk. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek častí stránky alebo týchto podmienok má výhradne Prevádzkovateľ.

Autorské práva

Všetky informácie uvedené na internetovej stránke www.pravny-poradca.sk sú chránené autorským právom podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon). Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Zodpovednosť

Cieľom Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránky www.pravny-poradca.sk vždy správne a aktuálne (k času zverejnenia) informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na tejto stránke informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sa na stránke www.pravny-poradca.sk nachádzajú.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránky www.pravny-poradca.sk a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránky www.pravny-poradca.sk.

Aktualizované
V Bratislave 15.10.2018

Menu