Realitné právo

Prevody nehnuteľností, výstavba, spory o vlastníctvo, vyporiadanie spoluvlastníctva

Ochrana dlžníkov

Zastupovanie dlžníkov pred nezákonnými postupmi veriteľov

Náhrada škody

Zastupovanie v sporoch o náhradu škody, peňažného alebo nepeňažného nároku

Ochrana povesti

Zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti, dobrého mena a náhrady ujmy

Pracovné spory

Zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov. Neplatnosť výpovede, nároku na mzdu, škodu

Trestné právo

Zastupovanie obvinených a poškodených v trestnom a priestupkovom konaní

Rozvod manželstva

Zastupovanie pri rozvode, úprave styku s deťmi a vyporiadaní majetku po rozvode manželstva

Autorské právo

Zastupovanie autorov vrátane vymáhania nárokov z porušovania autorských práv, registrácia ochranných známok

Obchodné právo

Právna pomoc podnikateľom v ich obchodno-právnej agende

Dedičské konanie

Zastupovanie v dedičskom konaní a v súdnych sporoch medzi dedičmi

Menu
Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka