NEZISKOVKY

Občianske združenie

Čo je občianske združenie?
Kto môže založiť občianske združenie?
Čo musí obsahovať návrh na registráciu občianskeho združenia?
Kedy vzniká občianske združenie?
Čo musí byť uvedené v stanovách občianskeho združenia?
Aké orgány má občianske združenie?
Môže občianske združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť?
Akým spôsobom zaniká občianske združenie?
Čo je občianske združenie?

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá je založená podľa zákona o združovaní občanov, a ktorá združuje jej členov, predovšetkým na uplatňovanie ich záujmov. Existujú občianske združenia založené napr. na podporu športových aktivít, regionálneho rozvoja, vzdelávania, ochrany životného prostredia.

Kto môže založiť občianske združenie?

Na založenie občianskeho združenia je potrebné vytvoriť tzv. prípravný výbor, ktorý tvoria minimálne traja občania, z ktorých jeden musí byť starší ako 18 rokov. Tento prípravný výbor je jediný oprávnený podať návrh na registráciu občianskeho združenia na Ministerstvo vnútra SR.

Čo musí obsahovať návrh na registráciu občianskeho združenia?

Návrh na registráciu občianskeho združenia musí v zmysle zákona o združovaní občanov obsahovať:

 • identifikačné údaje členov prípravného výboru (meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo),
 • kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom oprávneným konať v mene prípravného výboru,
 • údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo) a
 • podpisy členov prípravného výboru.

K návrhu sa pripoja stanovy a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €.

Kedy vzniká občianske združenie?

Občianske združenie vzniká dňom jeho registrácie na Ministerstve vnútra SR. Konanie o registrácii sa začne dňom doručenia návrhu s požadovanými zákonnými náležitosťami na MV SR, pričom, ak MV SR nezistí dôvod na odmietnutie návrhu (dôvody odmietnutia sú uvedené v zákone o združovaní občanov), tak do 15 dní od začatia konania vykoná registráciu občianskeho združenia a zašle Vám jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.

Čo musí byť uvedené v stanovách občianskeho združenia?

V stanovách musia byť v zmysle zákona o združovaní občanov uvedené nasledovné náležitosti:

 • názov združenia,
 • sídlo,
 • cieľ jeho činnosti,
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
 •  zásady hospodárenia.
Aké orgány má občianske združenie?

Zákon o združovaní občanov neuvádza konkrétne orgány (s výnimkou štatutárneho orgánu), ktoré by občianske združenie malo mať. Jedinou podmienkou je označiť v stanovách ustanovovanie orgánov a určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia. Najčastejšími orgánmi občianskeho združenia sú

 • vrcholný orgán – napr. valné zhromaždenie
 • výkonný orgán – napr. výkonná rada, predsedníctvo
 • kontrolný orgán – napr. dozorná rada, revízor
 • štatutárny orgán – napr. predseda.
Môže občianske združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť?

Žiadnym zákonom nie je podnikanie občianskych združení vylúčené, preto možno konštatovať, že to možné je, avšak podnikanie nesmie byť primárnym cieľom, ale len podporným, druhoradým zámerom, ktorý slúži na rozvíjanie prvotného cieľa, a to neziskovej činnosti. Ak sa občianske združenie rozhodne podnikať, je to potrebné uviesť v stanovách.

Akým spôsobom zaniká občianske združenie?

Občianske združenie zaniká spôsobmi uvedenými v zákone a to:

 • dobrovoľným rozpustením,
 • zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení – napr. v prípade, ak občianske združenie vyvíja činnosť, ktorá patrí politickým stranám, alebo ktorá je vyhradená cirkvi,
 • právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

Nadácia

Ako zákon definuje nadáciu?
Kto môže založiť nadáciu?
Čo musí obsahovať nadačná listina?
Aké prílohy musí mať návrh na zápis nadácie do registra mimovládnych neziskových organizácií?
Aké orgány musí mať nadácia?
Obmedzuje zákon použitie majetku nadácie?
Môže nadácia použiť dar alebo príspevok na akýkoľvek účel?
Ako možno zrušiť nadáciu?
Ako zákon definuje nadáciu?

Nadácia je v zmysle zákona o nadáciách účelové združenie majetku (na rozdiel od občianskeho združenia, ktoré je združenie osôb), ktoré slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Verejnoprospešný účel definuje zákon, je ním napr. ochrana ľudských práv, ochrana duchovných hodnôt, zachovanie prírodných hodnôt.

Kto môže založiť nadáciu?

Zakladateľom nadácie môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Čo musí obsahovať nadačná listina?

Nadačná listina musí v zmysle § 5 ods. 1 zákona o nadáciách obsahovať nasledovné údaje:

 • názov a sídlo nadácie,
 • verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať – napr. ochrana ľudských práv, rozvoj vzdelania, plnenie humanitárnej pomoci a pod.
 • meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov nadácie,
 • hodnotu nadačného imania,
 • hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
 • dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
 • počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
 • spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie, ak sú ustanovené,
 • podmienky nakladania s majetkom nadácie,
 • určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
 • podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
 • ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.
Aké prílohy musí mať návrh na zápis nadácie do registra mimovládnych neziskových organizácií?

K návrhu na zápis je potrebné priložiť:

 • 2 x nadačnú listinu,
 • písomné vyhlásenie správcu nadácie o tom, že zakladateľ splatil peňažný vklad,
 • ak zakladateľ vkladá do nadačného imania nehnuteľnosť, tak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti,
 • písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod,
 • údaje správcu nadácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 66 €.
Aké orgány musí mať nadácia?

Orgánmi nadácie sú v zmysle zákona o nadáciách:

 • správna rada,
 • správca nadácie,
 • dozorná rada, ak je majetok nadácie vyšší ako 165 969 eur, a v ostatných prípadoch vtedy, ak tak ustanoví nadačná listina,
 • revízor, v prípade ak nie je ustanovená dozorná rada,
 • prípadne aj iný orgán, ak tak ustanoví nadačná listina.
Obmedzuje zákon použitie majetku nadácie?

Nadácia je založená na plnenie verejnoprospešného cieľa, preto je možné použiť jej majetok iba v súlade s týmto cieľom a podmienkami, ktoré určuje nadačná listina a taktiež na úhradu nákladov na správu nadácie (napr. na mzdové náklady, prevádzku nadácie a pod.). Špecificky zákon obmedzuje použitie majetku, ktoré tvorí nadačné imanie, tento majetok nie je možné  darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, zaťažiť ho, ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.

Môže nadácia použiť dar alebo príspevok na akýkoľvek účel?

Pokiaľ bol dar alebo príspevok poskytnutý na konkrétny verejnoprospešný účel, tak nadácia ho môže spravidla použiť iba na tento účel. Existuje však možnosť, kedy takýto dar alebo príspevok možno použiť aj na iný účel, a to vtedy, ak s tým darca súhlasí.

Ak darca neposkytol dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, možno ho použiť na akýkoľvek účel, ktorý nadácia v zmysle nadačnej listiny podporuje.

Ako možno zrušiť nadáciu?

Nadáciu je v zmysle zákona o nadáciách možné zrušiť nasledovnými spôsobmi:

 • uplynutím doby, na akú bola založená,
 • dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
 • rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,
 • rozhodnutím súdu o zrušení nadácie – napr. ak nadácia po dlhší čas ako jeden rok nevykonáva svoju činnosť alebo ak použila majetok v rozpore so zákonom a pod.,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.

Nezisková organizácia

Čo je nezisková organizácia?
Kto môže založiť neziskovú organizáciu?
Čo musí obsahovať zakladacia listina a štatút neziskovej organizácie?
Aké orgány musí mať nezisková organizácia?
Na čo môže byť použitý majetok neziskovej organizácie?
Akým spôsobom je možné zrušiť neziskovú organizáciu?
Čo je nezisková organizácia?

Neziskovú organizáciu definuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Všeobecne prospešné služby sú uvedené v zákone, ide napr. o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, humanitárnej starostlivosti, o ochranu zdravia. obyvateľstva.

Kto môže založiť neziskovú organizáciu?

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Čo musí obsahovať zakladacia listina a štatút neziskovej organizácie?

Zakladacia listina musí v zmysle zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby obsahovať nasledovné údaje:

 • názov a sídlo neziskovej organizácie,
 • dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak je založená na dobu určitú,
 • druh všeobecne prospešných služieb – zákon vymenúva príkladmo všeobecne prospešné služby – napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ochrana ľudských práv, životného prostredia atď.,
 • identifikačné údaje zakladateľov – v prípade fyzickej osoby v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt  a v prípade právnickej osoby názov, identifikačné číslo a sídlo,
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady, resp. revízora, riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
 • peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené.

 Štatút neziskovej organizácie obsahuje v zmysle príslušného zákona najmä tieto údaje:

 • názov a sídlo neziskovej organizácie,
 • druh všeobecne prospešných služieb,
 • spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
 • orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
 • počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
 • čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
 • spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.

Keďže zákon uvádza slovo najmä, tak štatút môže obsahovať aj iné údaje a nielen tie, ktoré sú uvedené v zákone.

Aké orgány musí mať nezisková organizácia?

Orgánmi neziskovej organizácie sú podľa príslušného zákona:

 • správa rada,
 • riaditeľ,
 • dozorná rada, resp. revízor, ak nie je dozorná rada zriadená,
 • ďalšie orgány, ak je tak stanovené v štatúte neziskovej organizácie.
Na čo môže byť použitý majetok neziskovej organizácie?

Majetok neziskovej organizácie môže byť použitý iba takým spôsobom a za takých podmienok, ktoré sú uvedené v zakladacej listine alebo v štatúte a taktiež na úhradu nákladov neziskovej organizácie.

Pokiaľ bol dar alebo príspevok poskytnutý neziskovej organizácii na konkrétny účel, tá ho môže použiť na iný účel iba vtedy, ak s tým darca súhlasil.

Akým spôsobom je možné zrušiť neziskovú organizáciu?

Neziskovú organizáciu je možné v zmysle zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby zrušiť nasledovnými spôsobmi:

 • uplynutím času, na aký bola založená,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, pokiaľ v rozhodnutí takýto deň uvedený nie je, tak dňom, keď bolo rozhodnutie prijaté,
 • rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, pokiaľ v rozhodnutí takýto deň uvedený nie je, tak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Menu