SPOR O VLASTNÍCKE PRÁVO K NEHNUTEĽNOSTI   

Do tejto právnej agendy patria najčastejšie spory, predmetom ktorých je určenie neplatnosti zmluvy, ktorou sa nehnuteľnosť previedla, alebo spory, premetom ktorých je určenie vlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti.

Pri realitných sporoch je potrebné navyše vždy myslieť aj na to, aby sa dal súdny výrok, tzv. “enunciát” zapísať do katastra. Kataster totiž nezapíše ako vlastníka nehnuteľnosti osobu na základe akéhokoľvek súdneho rozhodnutia.

Medzi časté spory, ktoré v rámci našej advokátskej činnosti tiež riešime, sú spory o určenie neplatnosti zmluvy napríklad z dôvodu, že táto bola podpísaná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok alebo ak sa od zmluvy odstúpilo a pod. Osobitnou kategóriou sú spory, kedy bola nehnuteľnosť prevedená absolútne neplatnou zmluvou (napr. na základe falošného plnomocenstva alebo občianskeho preukazu).

Samostatnú kategóriu sporov tvoria spory o určenie neplatnosti zmluvy pre nesplnenie povinnosti vyplývajúceho z predkupného práva. Ide o situáciu, keď jeden z podielových spoluvlastníkov svoj spoluvlastnícky podiel predá cudzej osobe skôr, ako ho ponúkne na odkúpenie ostatným podielovým spoluvlastníkom.

Menu