Rozvod elektriny, plynu a obmedzenie vlastníka pozemku – vecné bremeno

Vedenie (rozvody) elektriny a plynu cez pozemok

Podľa zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z.z.) platí, že podnik, ktorý podniká v elektro-energetike alebo plynárenstve (ďalej len podnik) je oprávnený zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníky a pod.

Aký je postup pri zriaďovaní rozvodu

Ak sa energetický podnik rozhodne, že cez váš pozemok povedie rozvod zašle vám najmenej 15 dní pred plánovaným začatím výstavby rozvodu oznámenie (doručenie verejnou vyhláškou sa použije v prípade veľkého počtu vlastníkov alebo ak pobyt vlastníka nie je známy). Je dôležité poznamenať, že váš súhlas na zriadenie rozvodu sa nevyžaduje. Podnik teda môže legálne zriadiť rozvod aj bez vášho stanoviska. Môže sa stať, že o zrealizovaní a uložení rozvodu alebo výstavbe stožiaru elektrického vedenia sa dozviete náhodou s odstupom času. Občas sa stáva, že podniky Vám “zabudnú” zaslať oznámenie o začatí výstavby rozvodu.

Jednorazová peňažná náhrada za obmedzenie vlastníctva

Ak ste, ako vlastník nehnuteľnosti, obmedzený pri jej obvyklom užívaní, máte nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Nárok však treba uplatniť u držiteľa povolenia (energetický podnik) do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom dozvedeli, najneskôr do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak si nárok neuplatníte včas, zanikne vám (ide o prekluzívnu lehotu).

O výške primeranej jednorazovej náhrady môžete s podnikom aj vyjednávať. Ak sa nedohodnete, každý z vás môže podať návrh, aby o výške náhrady rozhodol súd. Výška náhrady závisí od rozsahu obmedzenia a zásahu do vášho vlastníckeho práva. Rozsah obmedzenia a výška náhrady taktiež závisí od ochranných a bezpečnostných pásiem, ktoré s rozvodmi súvisia.

Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností

Povinnosti vlastníka nehnuteľnosti sú vecnými bremenami, ktoré sa viažu na nehnuteľnosť. Návrh na vykonanie zápisu (záznamom) do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia (podnik). Váš súhlas sa pri zápise do katastra nevyžaduje.

Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia. Povinnosť strpieť umiestnenie rozvodu plynu, či elektriny prechádza s prevodom (či prechodom) vlastníctva k nehnuteľnosti aj na nového nadobúdateľa.

Obdobný režim platí pri rozvodoch telekomunikačných káblov. Práva a povinnosti zriaďovateľa a vlastníka pozemku upravuje § 66 zákona č. 351/2011 Z.z., ktorý vychádza z veľmi podobnej právnej logiky ako pri zriaďovaní energetických rozvodov.

Ochranné pásma a bezpečnostné pásmo

Po uložení rozvodu na vašom pozemku musíte akceptovať tzv. ochranné alebo bezpečnostné pásmo, ktoré sa zriaďuje za účelom ochrany rozvodu.

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Elektrické ochranné pásmo

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je:
pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
• od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
• od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
• od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
• nad 400 kV 35 m.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:

• zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Bezpečnostné pásmo pri plynovode

Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

• 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
• 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
• 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
• 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
• 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
• 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
• 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
• 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
• 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete uvedené v zákone o energetike.
Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

Telekomunikačné ochranné pásmo

Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

V ochrannom pásme je zakázané:

• umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
• vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby alebo dňom doručenia ohlásenia drobnej stavby.

Preložka rozvodu

Náklady na preložku elektroenergetického alebo plynového rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. Preložku rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

Na čo si dať pozor

Odporúčame, pri kúpe pozemku získať aj vyjadrenie správcov sietí, či sa pod pozemkom nenachádzajú rozvody, ktoré by vás mohli obmedziť pri realizovaní prípadného stavebného zámeru.

Ak ste vlastníkom pozemku, odporúčame byť ostražitý a občas si preveriť, či Vám niekto nezasahuje do vlastníctva. Ak áno, konať rýchlo, aby sa vám nárok nepremlčal.

Menu