OHOVÁRANIE, OCHRANA DOBRÉHO MENA A POVESTI, PRÁVO NA ODPOVEĎ

Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 19 ods. 1 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

Obdobne Občiansky zákonník v § 11 priznáva fyzickým osobám právo na ochranu osobnosti a podľa § 19b ods. 2 a 3 chráni názov a dobrú povesť právnickej osoby. V spoločenských vzťahoch dochádza k mnohým zásahom do týchto práv a je preto v záujme každého vedieť, akými právnymi prostriedkami sa môže domáhať zodpovedajúcej ochrany.

Ohováranie 

Mali by ste vedieť, že ohováranie nepredstavuje len nepríjemný spoločenský jav, ale môže závažným spôsobom zasiahnuť do Vašich práv. Pre výber vhodných prostriedkov ochrany je potrebné vedieť, že ohováranie môže byť posúdené ako priestupok, zásah do práva na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka a v najzávažnejších prípadoch aj ako trestný čin.

Ohováranie ako priestupok

Zákon o priestupkoch pojem ohováranie nepozná, takéto konanie však môže byť posúdené podľa § 49 ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa ohovárajúci dopustí, ak inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Za takýto priestupok je možné udeliť pokutu do výšky 33 eur.

Ohováranie ako zásah do osobnostných práv

Občiansky zákonník taktiež  pojem ohováranie nepozná, no vo všeobecnosti podľa § 11 chráni fyzické osoby pred akýmikoľvek zásahmi do ich osobnostných práv, medzi ktoré okrem iných zaraďujeme aj právo na ochranu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Najmä tieto práva bývajú často dotknuté nepravdivými výrokmi o konkrétnej osobe, ktoré sú spôsobilé privodiť jej skutočnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

Ohováranie ako trestný čin

V trestnoprávnej rovine treba spomenúť § 373 Trestného zákona. Podľa § 373 ods. 1 TZ  kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. V zmysle § 373 ods. 2 odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním značnú škodu,
    b) z osobitného motívu,
    c) verejne, alebo
    d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
    b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Ako sa domáhať ochrany pred ohováraním?

Povedzme, že o Vás niekto rozširuje nepravdivé tvrdenia, ktorými znižuje Váš morálny profil v očiach ostatných občanov. Prostriedky ochrany, ktoré môžete v takejto situácii použiť, obsahujú predpisy súkromného i verejného práva.
Ak nechcete situáciu riešiť súdnou cestou, do úvahy prichádza podanie návrhu podľa zákona o priestupkoch. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (medzi ktoré možno zaradiť aj ohováranie) prejednávajú a objasňujú správne orgány.
V rámci občianskoprávnej cesty prichádza do úvahy postup podľa § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého má fyzická osoba právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Dôležité je spomenúť, že pokiaľ by sa zadosťučinenie nezdalo postačujúce najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, výšku ktorej určí súd.
Napokon, ak sa domnievate, že konanie ohovárajúceho napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, môžete sa svojich práv domáhať podaním trestného oznámenia. Trestné oznámenie sa podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku podáva na polícii  alebo prokuratúre.

Ochrana dobrého mena a povesti

Zákonnú definíciu dobrého mena a povesti právnickej osoby náš právny poriadok nepozná. Podľa teórie môžeme dobré meno (dobrú povesť) charakterizovať ako súbor určitých kvalitatívnych vlastností právnickej osoby, ktoré sú s ňou bezprostredne spojené a tvoria jej celkový obraz v očiach spoločnosti. Všeobecne platí, že právnická osoba má dobrú povesť od okamihu svojho vzniku a to až do doby, kým sa nepreukáže opak.

Ochrana občianskoprávna

Často sa stáva, že niekto naruší dobrú povesť právnickej osoby tým, že o nej rozširuje nepravdivé a pravdu skresľujúce tvrdenia. Pri takomto zásahu do dobrej povesti právnickej osoby sa možno podľa § 19b ods. 2 v spojení s ods. 3 Občianskeho zákonníka domáhať na súde toho, aby sa ten, kto tento zásah spôsobil, zdržal neoprávneného zásahu a odstránil závadný stav. Možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať aj v peniazoch. Ak neoprávneným zásahom do dobrej povesti vznikne právnickej osobe škoda, môže sa domáhať jej náhrady voči tomu, kto túto škodu spôsobil.

Ochrana trestnoprávna

Aj Trestný zákon obsahuje úpravu týkajúcu sa ochrany dobrej povesti, konkrétne v ustanovení § 250 ods. 1 písm. a), podľa ktorého sa odňatím slobody až na tri roky potrestá ten, kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa.

Právo na odpoveď

K zásahu do cti, ľudskej dôstojnosti či súkromia fyzickej osoby alebo názvu a dobrej povesti právnickej osoby môže dôjsť aj v médiách. Ak došlo k zásahu do týchto práv zverejnením nepravdivého, neúplného alebo pravdu skresľujúceho skutkového tvrdenia v periodickej tlači alebo prostredníctvom agentúrneho spravodajstva a osobu, ktorej sa toto tvrdenie týka možno presne určiť, má táto osoba právo podľa § 8 ods. 1 Tlačového zákona žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne. Zákon ďalej upravuje, aké náležitosti musí žiadosť obsahovať, a stanovuje lehotu, v rámci ktorej je možné ju podať.

Menu