OBČIANSKE ZDRUŽENIE, ZALOŽENIE, ZMENY A ZÁNIK

Napriek stručnému a jednoducho vyzerajúcemu zákonu o združovaní občanov, patrí právna problematika súvisiaca s občianskymi združeniami medzi tie komplikovanejšie. Právo združovať sa napokon patrí medzi základné ústavné právo každého občana.

Založenie občianskeho združenia (registrácia a vznik občianskeho združenia)

Občianske združenie môžu založiť najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden je plnoletý. Kľúčovým dokumentom pre vznik občianskeho združenia sú stanovy. Stanovy musia obsahovať:

  • názov občianskeho združenia (toto sa nesmie zhodovať s iným už existujúcim subjektom),
  • sídlo občianskeho združenia,
  • cieľ činnosti občianskeho združenia,
  • orgány občianskeho združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia,
  • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
  • a zásady hospodárenia občianskeho združenia.

Ak podceníte prípravu stanov, neskôr môžete naraziť na mnohé neriešiteľné právne problémy (najmä v súvislosti členstvom a s nakladaním s majetkom občianskeho združenia).

Ministerstvo vnútra SR môže registráciu občianskeho združenia odmietnuť, ak by malo občianske združenie slúžiť:

  • ako politická strana, hnutie,
  • na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní,
  • ako cirkev alebo náboženská spoločnosť,
  • ako subjekt výkonu práva poľovníctva.

Ministerstvo tiež odmietne registráciu občianskeho združenia, ktorého cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony.

Akékoľvek zmeny stanov treba oznámiť Ministerstvu vnútra SR.

Občianske združenie a podnikanie

Treba si uvedomiť, že občianske združenie nemá slúžiť na zárobkovú činnosť. A zárobková činnosť (teda dosiahnutie zisku) je základným pojmovým znakom samotného podnikania. Na druhej strane občianske združenie môže, samozrejme, v súlade so schválenými stanovami, vykonávať určité činnosti, ktoré svojím charakterom môže obchodnú činnosť pripomínať, ak je to za účelom dosiahnutia cieľu združenia (napríklad športový klub komerčne prenajíma telocvičňu a výťažok z prenájmu použije na zakúpenie nového športového náradia).
Zrušenie občianskeho združenia, likvidácia a zánik občianskeho združenia

Zánik občianskeho združenia a jeho výmaz z registra občianskych združení je podstatne komplikovanejší proces ako jeho založenie. Zánik závisí od samotného charakteru združenia, množstva existujúcich záväzkových vzťahov a pod. Ale aj v tejto oblasti má naša advokátska kancelária bohaté skúsenosti.

Menu