článok pridaný 12. 4. 2014

EXEKÚCIA

Exekúcia je zákonom odobrený zásah do majetkovej alebo osobnej integrity povinnej osoby (dlžníka). Exekúcia sa začína vždy na základe tzv. exekučného titulu. Exekučným titulom je napr. vykonateľné rozhodnutie súdu alebo notárska zápisnica (ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok povinného) ale napr. aj platobný výmer sociálnej poisťovne. Neexistuje pritom zákonom stanovená minimálna peňažná hranica, pri ktorej je možné začať s exekúciou. (Sociálna poisťovňa začína exekučne vymáhať dlhy už nad 3,32 EUR!)

Priebeh exekúcie

Ak povinná osoba (dlžník) nesplní svoju povinnosť riadne a včas, teda ak dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, neostáva oprávnenému častokrát inej cesty, ako sa obrátiť na exekútora. Exekútor následne požiada súd (spolu s exekučným titulom) o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Súdom poverený exekútor následne upovedomí povinného o začatí exekúcie.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Exekútor upovedomí povinného i oprávneného o samotnom začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie. Povinného vyzve, aby dobrovoľne uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky.

Zároveň povinnému zakáže, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom.

Exekučný príkaz

Ak povinný neuhradí pohľadávku ani po doručení upovedomenia a ak ani v stanovenej lehote nepodá námietky, exekútor vydá exekučný príkaz. Exekučným príkazom sa rozumie príkaz na vykonanie exekúcie niektorým zo zákonných spôsobov.

Akým spôsobom môže byť exekúcia vykonaná

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
 • prikázaním pohľadávky,
 • predajom hnuteľných vecí,
 • predajom cenných papierov,
 • predajom nehnuteľnosti,
 • predajom podniku,
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:

 • vyprataním,
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
 • rozdelením spoločnej veci,
 • uskutočnením prác a výkonov.

Je na zvážení exekútora, ktorý spôsob exekúcie si vyberie.

Ako sa brániť pred exekúciou ?

Exekučný poriadok pozná niekoľko možností, ako sa ubrániť pred exekúciou, prípadne ju oddialiť. Týmito procesnými nástrojmi sú námietky, návrh na odklad exekúcie alebo návrh na zastavenie exekúcie. Ich použitie závisí od okolností a tiež štádia, v akom sa exekúcia nachádza.

Ako Vám môžeme pomôcť my ?

Medzi častú agendu našej advokátskej kancelárie patrí aj zastupovanie dlžníkov alebo veriteľov v exekučnom konaní.

Máte otázku? Napíšte nám!

  VAŠA OTÁZKA / POŽIADAVKA

  Meno a priezvisko (povinné)

  E-mail (povinné)

  Telefónne číslo (povinné)

  Menu