Dražba nehnuteľnosti a náklady z pohľadu dlžníka

Koľko musí dlžník zaplatiť za dražbu?

Proces núteného výkonu záložného práva cestou dražby nie je lacná záležitosť. Náklady znáša v plnej výške dlžník. Suma, za ktorú sa dlžníkova nehnuteľnosť vydraží, sa zníži o náklady dražby.

Aké sú náklady dražby?

• odmena dražobnej spoločnosti a
• náklady na realizáciu samotnej dražby.

Dražobné spoločnosti sú podnikateľské subjekty, preto sledujú primárny cieľ. Zisk. Ich obvyklá odmena sa pohybuje na úrovni 10 % z výťažku dražby.

Ďalšími významnými položkami sú náklady na prípravu a realizáciu dražby. Medzi tieto náklady napríklad patrí:

• vyhotovenie znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti
• náklady na obhliadky nehnuteľnosti a cestovné náklady
• náklady súvisiace s inzerciou oznámenia o konaní dražby
• prenájom dražobnej miestnosti (ak sa dražba nevykonáva v sídle dražobnej spoločnosti)
• odmena súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje poriadok a bezpečnosť osôb a peňazí (ak sa preberajú dražobné zábezpeky v hotovosti)
• výdavky súvisiace s prítomnosťou notára, vrátane vyhotovenia notárskej zápisnice
• navýšenie poistného dražobnej spoločnosti v prípade dražby drahšej nehnuteľnosti
• ostatné účelne vynaložené náklady na materiálne a organizačné zabezpečenie prípravy a priebehu dražby.

Celkové náklady na realizáciu dražby (úspešnej alebo zmarenej) sa pohybujú približne od 2.000 EUR, samozrejme, v závislosti od okolností a typu draženej nehnuteľnosti.

Ako vyzerá dražobná matematika v praxi?

Zoberme si príklad, že dlžník má nehnuteľnosť v trhovej hodnote 100.000 EUR.Celkový dlh voči banke má vo výške 70.000 EUR.
Dlžník sa rozhodnete situáciu neriešiť, úver nesplácať a nechať “prepadnúť” byt banke, pretože si myslí, že mu z nehnuteľnosti predanej na dražbe ostane po úhrade dlžnej sumy z hypotéky ešte 30.000 EUR.

Nehnuteľnosť sa však vydraží (väčšinou až na druhej dražbe, lebo prvá býva málokedy úspešná) za 80.000 EUR.
Výsledok je potom nasledovný:
80.000 € – 8.000 € – 4.000 € – 70.000 € = – 2000 €
(cena, za ktorú sa nehnuteľnosť vydražila – odmena dražobníka – náklady dražby – zostatok hypoúveru)
Hoci situácia vyzerá na prvý pohľad tak, že by dlžník mohol ešte očakávať kladný peňažný rozdiel, opak je v praxi často pravdou.
Dlžník bude musieť veriteľovi doplatiť ešte sumu 2.000 EUR.

Menu