CUDZIA STAVBA NA POZEMKU, ČIERNA STAVBA, NEOPRÁVNENÁ STAVBA

Ako postupovať, keď si sused postaví plot alebo garáž čiastočne aj na Vašom pozemku? Tento pomerne častý rozšírený problém je riešený Občianskym zákonníkom veľmi stručne. Náš právny poriadok pripúšťa režim, podľa ktorého je možné, aby boli vlastník pozemku a vlastník stavby dve rozdielne osoby. História a najmä obdobie socializmu nám, žiaľ, zanechalo veľké množstvo situácií, ktoré je treba dnes právne vysporiadať.

Všeobecne platí, že ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil. Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí.

Súd ale môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.

Pod stavbu sa rozumie akákoľvek stavba spojená so zemou pevným základom. Za stavbu sa považuje aj garáž, oporný múr, oplotenie, prípojky na verejné rozvodné siete alebo chodníky, ak sú pevne spojené so zemou.

Kedy ide o neoprávnenú stavbucierna-stavba

Za neoprávnenú stavbu sa považuje taká stavba, ktorá bola vystavaná bez súhlasu vlastníka pozemku. Takéto situácie vznikali často v minulosti a dokonca v praxi stále vznikajú, hoci stavebný zákon jasne vyžaduje, aby stavebník sa v rámci stavebného konania preukázal, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo (napr. uzavretý dlhodobý nájomný vzťah a pod.). Častokrát sa ale stáva, že neoprávnená stavba je aj stavbou nepovolenou (tzv. čiernou stavbou).

Kedy ide o nepovolenú (čiernu) stavbu

Za nepovolenú (čiernu) stavbu sa považuje taká stavba, ktorá bola zriadená (vystavaná) bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním.

Ako môže súd rozhodnúť ?

Zákon uvádza tri možnosti ako možno upraviť právny vzťah medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku:

  1. Súd rozhodne, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil. Súdy vždy skúmajú okolnosti, ktoré viedli k výstavbe neoprávnenej stavby, osobný prístup vlastníka pozemku a stavebníka. O odstránení stavby zvyknú rozhodovať až vtedy, ak je to účelné. Účelovosť sa posudzuje vo vzťahu k vlastníkovi pozemku. Ak chce vlastník pozemku dosiahnuť odstránenie stavby, musí v konaní preukázať, že má s pozemkom účelnejší plán.
  2. Súd rozhodne tak, že neoprávnenú stavbu prikáže za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí. Podmienkou pre rozhodnutie týmto spôsobom je, aby vlastník pozemku súhlasil s nadobudnutím stavby. Pokiaľ nedôjde medzi stranami k dohode o cene stavby (náhrady), určí cenu súd (znaleckým posudkom).
  3. Súd môže usporiadať pomery inak, napr. zriadiť za náhradu vecné bremeno. Týmto je ponechaný priestor súdom pre iné rozhodnutie, ak odstránenie stavby alebo jej prikázania do vlastníctva vlastníkovi pozemku neprichádza do úvahy. Jednou z foriem, ako môže súd rozhodnúť je, že geometrickým plánom zriadi v prospech stavebníka vecné bremeno spočívajúce v práve užívať pozemok (alebo zastavanú časť) a zároveň ho zaviaže platiť vlastníkovi pozemku odplatu, ktorej výšku určí znalec.

Kto môže podať žalobu ?

Podľa ustálenej súdnej praxe sa právo žalovať priznáva len vlastníkovi pozemku.

Menu