CENNÍK PRÁVNYCH SLUŽIEB

Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MS SR  č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v platnou znení. V súlade s uvedenom vyhláškou uprednostňujeme zmluvnú odmenu podľa individuálnej dohody s klientom.

Od čoho závisí výška odmeny advokáta?
Akú odmenu si môže účtovať advokát?
Čo je hodinová odmena?
Čo je paušálna odmena?
Čo je podielová odmena?
Čo je tarifná odmena?
Od čoho závisí výška odmeny advokáta?

Závisí predovšetkým od dohody s klientom. Faktory, ktoré vplývajú na výšku a druh odmeny advokáta, sú najmä:

  • časové požiadavky klienta a časová náročnosť prípadu,
  • odborná náročnosť, vrátane situácie, ak sú potrebné špeciálne odborné znalosti, napr. medicína, stavebníctvo a pod.,
  • hodnota veci, ktorej sa služba týka, ak je možné ju vyčísliť,
  • povaha a doba trvania vzťahov pri poskytovaní právnych služieb medzi advokátom a klientom,
  • druh právneho odvetvia (civilné alebo trestné právo)
Akú odmenu si môže účtovať advokát?

Advokát si zo zákona môže účtovať:

  • hodinovú odmenu
  • paušálnu odmenu
  • podielovú odmenu
  • tarifnú odmenu

Odmena môže byť dojednaná aj ako kombinácia predchádzajúcich druhov odmien.

Čo je hodinová odmena?

Je odmena advokáta účtovaná podľa času vynaloženého na zariadenie právnej veci. Účtuje sa každá začatá 1/4 hodina.

Čo je paušálna odmena?

Je to druh odmeny advokáta účtovanej za poskytnutie konkrétnej služby alebo súboru služieb poskytnutých v určitom období (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy, žaloby, odvolania, trestného oznámenia a pod.).

Čo je podielová odmena?

Druh odmeny počítanej konkrétnym podielom na hodnote veci v prípade úspechu (napr. 10 %).

Čo je tarifná odmena?

Druh odmeny účtovanej podľa počtu úkonov a hodnoty veci. Jej výšku určuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z.

Diskrétnosť

Klientom zabezpečujeme maximálnu diskrétnosť a prísne ochraňujeme informácie, ktoré sme sa počas poskytnutia právnej služby dozvedeli.

Odbornosť

Vo väčšine právnych sporoch a úlohách pracujeme v tímoch, ktoré dopĺňame o externých poradcov.

Dôslednosť

Dbáme na detaily. Tie môžu častokrát zavážiť pri dosiahnutí úspechu v spore.

Rýchlosť

Niektoré služby je potrebné zabezpečiť urgentne, v opačnom prípade sa požadovaný efekt nedostaví. Sme zvyknutí pracovať vo vyššom nasadení a časovom strese.

Menu
Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka