OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRÁCIA OCHRANNEJ ZNÁMKY

Čo je ochranná známka?

Ochranná známka predstavuje označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby. Možno pod ňou rozumieť také označenie, ktoré sa dá graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Musí ísť teda o označenie vizuálne vnímateľné, graficky znázornené a musí mať rozlišovaciu spôsobilosť.

Aké sú funkcie ochrannej známky?

Najdôležitejšou funkciou ochrannej známky je identifikovať produkt (tovar alebo službu) určitého podnikateľa a tým ho odlíšiť od iných (rovnakých či podobných) produktov konkurencie. Je súčasťou obchodnej stratégie, ktorá má za cieľ pritiahnuť k sebe čo najväčší okruh zákazníkov, vďaka ktorým sa produkty podniku ako i podnik samotný lepšie etablujú na trhu. Požiadavky trhu neustále narastajú, preto aj ochranné známky sú pre firmy stimulom neustále zlepšovať kvalitu produktov, ich dizajn či prevedenie. Navyše, ak si určitá ochranná známka stabilne získa v očiach spotrebiteľskej verejnosti dobré meno, spotrebiteľ bude ochotný priplatiť si viac za kvalitu s ňou spojenú, ak zistí, že daný produkt spĺňa jeho očakávania. A práve z tohto dôvodu môže byť ochranná známka jednou z najcennejších zložiek spoločnosti a byť aj značnou konkurenčnou výhodou. Ochranné známky Coca-Cola či Nestlé sú presvedčivým argumentom.

Registrácia ochrannej známky

Na najdôležitejšiu funkciu ochranných známok sme už poukázali – napomáhajú spotrebiteľom ľahšie odlíšiť produkty podniku, ktoré si získali ich dôveru, od produktov konkurencie. Avšak používanie vlastnej ochrannej známky samo o sebe ešte nemusí podnikateľovi garantovať jeho pozíciu na trhu ako i jeho konkurencieschopnosť. Na to, aby bol podnikateľ a jeho aktivity dostatočne chránené, je potrebné zaregistrovať ochrannú známku prostredníctvom zápisu do registra ochranných známok, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR. Registrácia ochrannej známky dáva jej majiteľovi výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná – napríklad prostredníctvom jej umiestnenia na tovare alebo obaloch tovaru uvádzaného na trh, či jej uvedenia v reklamách alebo v obchodnej korešpondencii. Registrácia nie je povinná, je však žiaduca, a to z viacerých praktických dôvodov.

Prečo je dôležitá registrácia

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Totižto, bez platnej registrácie ochrannej známky môže ktokoľvek použiť vašu ochrannú známku, a všetky vaše investície (alebo ich značná časť) tak budú prakticky zmarené. A práve takéto parazitovanie môže mať (a často máva) za následok značný pokles zisku, a čo je horšie do budúcna, poškodenie vášho dobrého mena. Takéto konanie by podľa všetkého naplnilo znaky nekalej súťaže, voči ktorej sa môžete brániť. Viac o nekalej súťaži si môžete prečítať tu »

Garancia právnej istoty

Registrácia ochrannej známky okrem vyššie uvedených výhod nepochybne prináša jej majiteľovi väčšiu právnu istotu v prípadných sporoch s inými podnikateľmi. Ak je vaša ochranná známka zaregistrovaná, tým je posilnená aj vaša pozícia voči tretím osobám, ktoré nesmú v obchodnom styku vašu ochrannú známku používať, ani používať známku, ktorá by sa nápadne na Vašu podobala. V opačnom prípade sa môžete žalobou obrátiť na súd.

Sekundárny zdroj zisku

Nakoľko ochranná známka patrí do oblasti práv duševného vlastníctva, na základe licenčnej zmluvy je možné udeliť inej osobe súhlas s jej používaním, čo pre firmu predstavuje ďalší zdroj zisku. Licenčnou zmluvou sa ochranná známka neprevádza, majiteľom ostáva subjekt, ktorý je ako majiteľ ochrannej známky zapísaný v registri ochranných známok. Ide len o udelenie súhlasu poskytovateľa licencie (majiteľa ochrannej známky), ktorý umožní nadobúdateľovi licencie túto ochrannú známku používať, samozrejme, v rozsahu licencie, za odplatu a pri zákonnom režime právnej ochrany.

Trvanie procesu registrácie

Čas potrebný pre zaregistrovanie ochrannej známky sa pohybuje okolo 4 – 6 mesiacov v v závislosti od toho, či prihláška pre registráciu ochrannej známky bola riadne vyplnená so všetkými zákonom vyžadovanými náležitosťami a či úrad vyhodnotí prihlasovanú ochrannú známku za ochrannú známku spôsobilú registrácie (napríklad či nie je v kolízii s už existujúcou ochrannou známkou, či danú ochrannú známku je možné vôbec registrovať a pod.). Ak sa chcete vyhnúť pochybeniu pri vyplnení prihlášky za účelom registrácie vašej ochrannej známky či iným zbytočným chybám, ktoré proces registrácie len predlžujú, alebo chcete ušetriť čas, odporúčame vám obrátiť sa na odborníkov.

Menu