JUDr. Mojmír Plavec, RSc.
advokát

V roku 2003 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa zameriava na realitné, občianske, obchodné, správne a internetové právo. Je členom Slovenskej advokátskej komory. Ako mediátor je registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Pôsobí zároveň ako odborný poradca Ministerstva školstva SR.

Je tajomníkom a zároveň predsedom Sekcie legislatívy a práva Realitnej únie SR. Zúčastňuje sa na odborných konferenciách a seminároch. Je autorom viacerých odborných článkov.

Mgr. Ing. Tomáš Bednárik
advokát

V roku 2010 promoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, Obchodnej fakulte, so zameraním na medzinárodný obchod. V roku 2014 promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na realitné, občianske, obchodné právo a právo medzinárodného obchodu. Je tiež mediátorom registrovaným na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky

Mgr. Ing. Martin Petruľák
senior právnik

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti v poisťovníctve. Počas svojho profesionálneho pôsobenia viacerými právnickými a manažérskymi pozíciami. Špecializuje sa na občianskeho právo (osobitne poistné právo), realitné právo, ochranu spotrebiteľa, reguláciu poisťovníctva, reguláciu finančného sprostredkovania a ochranu osobných údajov. V minulosti zastával aj pozíciu predsedu legislatívnej sekcie Slovenskej asociácie poisťovní (2011 – 2015). V roku 2016  mu Slovenská asociácia poisťovní udelila udelila cenu JUDr. Františka Prochotského za autorskú odbornú a popularizačnú činnosť v oblasti poisťovníctva.

Je autorom viacerých odborných príspevkov z oblasti poistenia a ochrany spotrebiteľa a spoluautorom špecializovanej monografie o poistných zmluvách, ako aj Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku, vydaným Nakladateľstvom C. H. Beck.

Počas svojho pôsobenia získal významné skúsenosti pri implementácii zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve pre významnú slovenskú finančnú skupinu (4 sektory finančného trhu), pri implementácii dopadov rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Test-Achats (tzv. Gender ruling) alebo pri implementácii regulačného rámca Solventnosť II.

Ing. Vladimír Kubrický
interný odborný poradca

Je absolventom zahraničného obchodu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pôsobil pätnásť rokov v bankovníctve v oblasti Treasury, vrátane investičného poradenstva a predaja finančných produktov inštitucionálnym a privátnym klientom. Ako certifikovaný realitný poradca sa špecializuje na realitný obchod a náročnejšie transfery nehnuteľností.

Má bohaté skúsenosti ako lektor na Inštitúte bankového vzdelávania NBS. Je spoluautorom štyroch odborných publikácií a autorom mnohých článkov z finančného trhu. V predstavenstve ACI (The Financial Markets Association) Slovakia bol zodpovedný za vzdelávanie bankových dílerov na finančnom trhu.

Mgr. Ing. Róbert Reichbauer
advokátsky koncipient

Právnickú fakultu Trnavskej univerzity ukončil v roku 2014. Rok predtým ukončil inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Fakulte podnikového manažmentu. Špecializuje sa na realitné, obchodné a internetové právo.

Menu