Osobný bankrot

Postup oddlženia fyzickej osoby

oddlzenie4

.

Ak Vám alebo Vášmu blízkemu prerastajú dlhy cez hlavu, máme pre Vás riešenie. Zákon č. 7/2005 Z.z. umožňuje v rámci stanoveného postupu definitívne sa zbaviť dlhov a začať “nový” život. Ide o jediný zákonný spôsob, ako sa oddlžiť (okrem riadneho splatenia dlhov). Možno si kladiete otázku, prečo by štát podporoval dlžníkov? Odpoveď je jednoduchá, ako zamestnaný občan, ktorý platí riadne dane, ste pre štát užitočnejší ako dlžník, ktorý sa často skrýva pred exekútormi, nie je motivovaný sa zamestnať, prípadne prijíma mzdu na čierno …

1. Úvodná konzultácia

V sídle našej kancelárie sa podrobnejšie oboznámime s Vašou finančnou situáciou a spoločne prekonzultujeme Vaše možnosti. Posúdime, či je pre Vás oddlženie vhodné a či budete spĺňať podmienky na oddlženie. Taktiež Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa osobného bankrotu.

2. Návrh na osobný bankrot

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, vypracujeme pre Vás návrh na osobný bankrot, ktorý pozostáva z dvoch častí – návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na oddlženie. Oba návrhy za Vás podáme na príslušnom súde. V tomto momente je taktiež potrebné uhradiť súdu preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 €.

3. Začatie konkurzného konania

Prvou fázou osobného bankrotu je konkurzné konanie. Súd na základe podaného návrhu rozhodne uznesením o začatí konkurzného konania, ktoré zverejní v Obchodnom vestníku. Akonáhle konkurzné konanie začne, prerušia sa všetky exekučné konania proti Vášmu majetku. Predbežný správca zároveň vyhodnotí, či máte dostatok majetku na úhradu nákladov konkurzu (aspoň  vo výške 1.659,70 €).

4. Vyhlásenie konkurzu

Ak Váš majetok postačuje na úhradu nákladov, súd uznesením rozhodne o vyhlásení konkurzu, čím sa začína samotný konkurz. Účelom konkurzu je speňaženie Vášho majetku a uspokojenie všetkých veriteľov, ktorí si v zmysle zákona prihlásili svoje pohľadávky. Výhodou konkurzu je, že Vaši veritelia nemôžu svoje pohľadávky vymáhať iným spôsobom než v konkurze. Preto sa všetky exekúcie či dražby voči Vám automaticky zastavujú.

5. Ukončenie konkurzu

Po speňažení majetku a uspokojení Vašich veriteľov sa konkurz končí. Nie je to však koniec osobného bankrotu, pretože je pred nami ešte druhá fáza, ktorá Vás dlhov definitívne zbaví a ňou je oddlženie.

6. Povolenie oddlženia

Vzhľadom na to, že návrh na oddlženie podávame už na začiatku celého procesu, nie je potrebné podávať ďalšie návrhy. Súd povolí Vaše oddlženie, ak ste si počas konkurzného konania riadne plnili svoje povinnosti.

7. Skúšobné obdobie

Povolením oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého ste povinný každoročne uhradiť prostriedky v sume určenej súdom, najviac však vo výške 70 % Vášho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. Tieto prostriedky správca pomerne rozdelí Vašim veriteľom.

8. Oddlženie

Ak ste si poctivo plnili svoje povinnosti, po uplynutí troch rokov súd rozhodne o Vašom oddlžení. Všetky Vaše doterajšie dlhy sa zo zákona stávajú nevymáhateľné. V tomto okamihu sa pre Vás začína nový život bez dlhov a konečne môžete začať sporiť peniaze sami pre seba a nie pre Vašich veriteľov alebo ich exekútorov.

Oddlženie – postup 

Pojmom osobný bankrot sa laicky označuje postup, vďaka ktorému sa fyzická osoba môže definitívne zbaviť svojich dlhov. Osobný bankrot je výhodný najmä vtedy, ak dlhodobo nedokážete splácať svoje dlhy z minulosti. Okrem riadneho zaplatenia je to jediná legálna cesta, ako sa svojich dlhov definitívne zbaviť. Ak sa rozhodnete ísť cestou osobného bankrotu, čaká Vás postup, ktorý sa skladá z viacerých etáp.

Celý proces osobného bankrotu vyzerá nasledovne:

Podanie návrhu na vyhlásenie osobného bankrotu

Osobný bankrot sa začína na návrh, ktorý sa podáva na príslušnom súde podľa bydliska dlžníka. Už vydanie súdneho uznesenia o začatí konkurzného konania má pre dlžníka, veriteľov a exekútorov závažné právne následky.

Akonáhle je uznesenie o začatí konkurzného konania zverejnené v Obchodnom vestníku, dlžník je povinný obmedziť sa len na bežné právne úkony. Porušenie povinnosti síce nemá za následok neplatnosť právneho úkonu, ale tomuto úkonu je možné odporovať a tým sa domáhať jeho neúčinnosti.

Je dobré vedieť, že začatie konkurzného konania rovnako bráni v tom, aby na majetok dlžníka začalo konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie (už začaté konania sa prerušujú).

Účinky začatia konkurzného konania však trvajú len do času, kým je vyhlásený konkurz (tzn. vyhlásením konkurzu zanikajú) alebo kým je zverejnené uznesenie, ktorým sa konkurzné konanie končí.

Vyhlásenie konkurzu

Krátko po vydaní uznesenia o začatí konkurzného konania (spravidla do 5 dní) vydá súd rozhodnutie, ktorým zaháji samotné konkurzné konanie – vyhlási na majetok dlžníka konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby si prihlásili v lehote 45 dní svoje pohľadávky. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením v Obchodnom vestníku.

Od tohto okamihu sa z dlžníka stáva úpadca. Účinky vyhlásenia konkurzu majú za následok, že existujúce právne vzťahy dlžníka (úpadcu) sa menia, prípadne rušia. Účinky sa týkajú najmä majetkovej sféry dlžníka (a nakladania s jeho majetkom), prebiehajúcich súdnych a iných konaní (najmä exekúcií), ale aj právnych (predovšetkým zmluvných) vzťahov, ktorých je účastníkom.

Nakladanie s majetkom úpadcu

Okamihom vyhlásenia konkurzu sa z dlžníka stáva úpadca a jeho majetok spadá do konkurznej podstaty. Spôsobilosť dlžníka nakladať s majetkom patriacim do konkurznej podstaty nezaniká. Je však obmedzená, a to tak, že jeho právne úkony, ktorými po vyhlásení konkurzu dochádza k zmenšovaniu majetku, sú síce platné, ale voči jeho veriteľom právne neúčinné. Samozrejme, za predpokladu, že sa veritelia tejto neúčinnosti dovolajú.

Za zmienku tiež stojí, že správca je za dlžníka oprávnený vystupovať aj v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú majetku patriaceho do konkurznej podstaty.

Výkon rozhodnutia a exekúcia

Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie. Prípadné začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa vyhlásením konkurzu zastavujú.

Exekúcia predajom nehnuteľnosti

Ak sa vedie exekúcia predajom nehnuteľnosti a bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu, udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom.

Ak súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu (musí však súčasne zaplatiť najvyššie podanie).

Ak nedôjde k schváleniu príklepu, vydražiteľ je povinný vrátiť nehnuteľnosť dlžníkovi (spolu s úžitkami z držby nehnuteľnosti a náhradou škody). Vydražiteľovi sa vráti suma, ktorá je vo výške najvyššieho zaplateného podania a úroku z neho.

Dobrovoľné dražby

Pokiaľ ide o dobrovoľné dražby, ak bol udelený príklep pred vyhlásením konkurzu a vydražiteľ dražobníkovi zaplatil cenu dosiahnutú vydražením, vlastníkom sa stáva vydražiteľ. Výťažok dražby spadá do príslušnej podstaty a náklady dražby sú pohľadávkou proti podstate.

Súdne a iné konanie

Vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu. Lehoty v týchto konaniach počas prerušenia neplynú.

Zákon však vyslovene uvádza, že vyhlásením konkurzu sa neprerušuje daňové konanie, colné konanie, konanie o výživnom pre maloleté deti a rovnako ani trestné konanie (v trestnom konaní však nemožno rozhodnúť o náhrade škody).

Zmluvné vzťahy

Ak bol vyhlásený konkurz, za určitých podmienok je možné meniť, ale aj rušiť zmluvy, ktoré uzatvoril dlžník. Toto oprávnenie patrí správcovi. Správca je súčasne oprávnený domáhať sa plnenia zo zmlúv za dlžníka alebo vypovedať zmluvy, ktoré sú častokrát pre dlžníka nevýhodné.

Jednostranné právne úkony

Vyhlásením konkurzu zanikajú rovnako jednostranné právne úkony dlžníka, ktoré sa týkajú jeho majetku (sú nimi najmä príkazy, poverenia či plnomocenstvá).

Splatnosť záväzkov

Nesplatné pohľadávky a dlhy (záväzky) dlžníka, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu, sa stávajú splatnými a sú nimi až do skončenia konkurzu.

Započítanie pohľadávok

Pokiaľ ide o započítanie pohľadávok, platí, že proti pohľadávke, ktorá vznikla dlžníkovi po vyhlásení konkurzu, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči dlžníkovi pred vyhlásením konkurzu.

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vyhlásením konkurzu zaniká tiež bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po zániku BSM je potrebné vykonať jeho vyporiadanie. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je oprávnený namiesto dlžníka vykonať správca, ktorý je tiež oprávnený podať návrh na vyporiadanie na súd. Treba si ale uvedomiť, že na účinnosť dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vyžaduje schválenie súdu.

Speňaženie majetku dlžníka a uspokojenie veriteľov

V tejto etape má ustanovený správca za úlohu speňažiť majetok dlžníka a z výťažku uspokojiť pohľadávky veriteľov. Nepôjde však o akékoľvek pohľadávky veriteľov (dlhy dlžníka), ale iba riadne prihlásené a zistené pohľadávky. Mnohí veritelia si často nestihnú svoju pohľadávku do konkurzu prihlásiť a tak prichádzajú o nárok na uspokojenie z výťažku. Výsledkom konkurzu vo väčšine prípadov býva len pomerné uspokojenie veriteľov.

Uspokojením veriteľov z dlžníkovho majetku sa konkurz končí a môže nastúpiť etapa oddlženia.

Etapa oddlženia

Návrh na oddlženie môže fyzická osoba podať najneskôr do ukončenia konkurzu. Súd pri povoľovaní oddlženia skúma, či má dlžník poctivý zámer plniť si svoje záväzky voči veriteľom a či si počas konkurzu riadne plnil svoje povinnosti. Ak súd zistí, že dlžník spĺňa všetky zákonné podmienky, povolí dlžníkove oddlženie. Rozhodnutím súdu o povolení oddlženia sa začne trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník každý skúšobný rok povinný zaplatiť svojim veriteľom sumu určenú súdom. Táto suma nesmie presiahnuť 70 % čistých príjmov dlžníka za uplynulý rok, ale na druhej strane musí byť vyššia ako 331,94 €, čo je zákonom stanovená minimálna odmena správcu v konaní o oddlžení. Pohľadávky veriteľov dlžníka, ktoré zostali po ukončení konkurzu neuspokojené, sa budú uspokojovať pomerným rozdelením súdom určenej sumy, po odpočítaní odmeny správcu, v zmysle konečného rozvrhu výťažku.

Čo sa stane po oddlžení?

Ak dlžník počas skúšobného obdobia riadne plnil svoje povinnosti a každoročne platil sumu určenú súdom, súd po uplynutí troch rokov rozhodne o oddlžení dlžníka. Oddlženie znamená, že pohľadávky, ktoré zostali po ukončení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa stávajú nevymáhateľnými. Inak povedané, všetky dlhy, ktoré Vám vznikli pred ukončením konkurzu od Vás po oddlžení už nikto nemôže vymáhať. Ak by sa veriteľ pokúšal iniciovať exekučné konanie, súd je povinný exekúciu zastaviť z dôvodu, že vymáhateľnosť pohľadávky zanikla.

Prípady z praxe:

Martina (administratívna pracovníčka)

Martina má dlhy vo výške 65 000 € (dve študentské pôžičky, spotrebný úver, lízing auta, nájomné za byt, účty za telefón, pôžičky od rodiny a známych).

Martina disponuje majetkom vo výške 25 000 € (bežný hmotný majetok, auto, zdedené šperky).  

Správca speňažil Martinin majetok a následne pomerne uspokojil pohľadávky veriteľov vo výške 22 000 €. Dlžná suma je následne vo výške 43 000 €.

Vo fáze oddlženia súd stanovil ročnú splátku vo výške 3780 € ročne (70 % z čistého ročného príjmu) vzhľadom na skutočnosť, že Martinin mesačný plat predstavuje 450 € v čistom, čo činí 5400 € v čistom ročne.

Splatená suma počas troch rokov bude vo výške 11 344 €. V zjednodušenom výpočte, do ktorého sa neberú ďalšie premenné, ako je napríklad ročná odmena správcu, je vidieť, že zo sumy záväzkov 65 000 € Martina uhradila veriteľom 22 000 € a následne 11 344 €. Zvyšné dlhy vo výške 31 656 € sa po oddlžení stanú nevymáhateľnými.

Celý tento proces vrátane speňaženia majetku správcom a trojročnej skúšobnej doby trval spolu 4 roky.

František, súkromný podnikateľ 

František má dlhy vo výške 262 000 € (hypotekárny úver v banke, pôžička od nebankovky, kreditné karty, platba za energie pri byte, účty za telefón).

František disponuje majetkom vo výške 189 000 € (byt, bežný hmotný majetok, dve autá).

Vstupom do osobného bankrotu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Vysporiadanie sa v tomto prípade uskutočnilo formou dohody a za pomoci správcu. Pani manželka sa vďaka vysporiadaniu odbremenila zo záväzkov svojho manžela a čiastočne zastabilizovala spoločný majetok a rodinné zázemie.

Správca speňažil majetok a následne pomerne uspokojil pohľadávky veriteľov vo výške 184 000 €. Zvyšok dlžnej sumy predstavuje 78 000 €.

Vo fáze oddlženia súd stanovil ročnú splátku vo výške 7 560 € ročne (70 % z čistého ročného príjmu). Splatená suma počas troch rokov bude vo výške 22 680 €.

V zjednodušenom výpočte, do ktorého sa neberú ďalšie premenné, ako je napríklad ročná odmena správcu, je vidieť, že zo sumy záväzkov 262 000 € František uhradil veriteľom 184 000 € a následne počas skúšobného obdobia 22 680 €. Zvyšné dlhy vo výške 55320 € sa po oddlžení stanú nevymáhateľnými.

Celý tento proces vrátane speňaženia majetku správcom a trojročnej skúšobnej doby trval spolu 5,5 roka. Navýšenie doby oproti predchádzajúcemu príkladu nastalo z dôvodu vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a dlhšieho procesu predaja majetku dlžníka správcom.

Dojednajte si termín bezplatnej konzultácie!

Na konzultáciu budú pozvaní len takí žiadatelia, ktorí korektne vyplnia formulár. Konzultácia prebieha v sídle advokátskej kancelárie v Bratislave a v rozsahu 30 minút je bezplatná. Kancelária si vyhradzuje právo výberu žiadateľov o konzultáciu.

VAŠA OTÁZKA / POŽIADAVKA

Meno a priezvisko (povinné)

E-mail (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka