pravnik-advokat-pravna-poradna-pravnici-3

Realitné právo

Prevody nehnuteľností, výstavba, spory o vlastníctvo, vyporiadanie spoluvlastníctva

Ochrana dlžníkov

Zastupovanie dlžníkov pred nezákonnými postupmi veriteľov

Náhrada škody

Zastupovanie v sporoch o náhradu škody, peňažného alebo nepeňažného nároku

Ochrana povesti

Zastupovanie v sporoch o ochranu osobnosti, dobrého mena a náhrady ujmy

Pracovné spory

Zastupovanie zamestnancov a zamestnávateľov. Neplatnosť výpovede, nároku na mzdu, škodu

Trestné právo

Zastupovanie obvinených a poškodených v trestnom a priestupkovom konaní

Rozvod manželstva

Zastupovanie pri rozvode, úprave styku s deťmi a vyporiadaní majetku po rozvode manželstva

Autorské právo

Zastupovanie autorov vrátane vymáhania nárokov z porušovania autorských práv, registrácia ochranných známok

Obchodné právo

Právna pomoc podnikateľom v ich obchodno-právnej agende

Dedičské konanie

Zastupovanie v dedičskom konaní a v súdnych sporoch medzi dedičmi

VIGILANTIBUS IURA SCRIPTA SUNT

Práva patria bdelým a zákony sú písané pre tých, ktorí sú ostražití.
(Domitius Ulpianus, Rímska ríša, r. 211 n.l.)

pravnik4

Právna konzultácia

Na osobnom stretnutí Vám radi poskytneme právny názor

Právna analýza

Vypracujeme Vám písomnú právnu analýzu k Vášmu právnemu problému

Spísanie zmluvy

Pripravíme Vám občiansku alebo obchodnú zmluvu podľa požiadaviek

Príprava žaloby

Pripravíme Vám žalobu, odvolanie, vyjadrenie alebo trestné oznámenie

Ako pracujeme?

Analýza prípadu
Odhad úspechu
Stratégia
Finančná analýza
Právne zastúpenie

Analýza prípadu

V prvom kroku Vám vypracujeme komplexnú právnu analýzu. Rozbor zahŕňa dôkladné preskúmanie všetkých relevantných dokumentov, skutkových a právnych súvislostí vrátane rozhodnutí súdov v obdobných veciach. Výstup z právnej analýzy Vám poskytneme v písomnej forme.

Odhad úspechu

Naša právna analýza obsahuje aj predbežné stanovenie odhadu úspechu či neúspechu v prípadnom súdnom konaní. Pravdepodobnosť úspechu v spore odhadujeme na základe preskúmania súvisiacej judikatúry slovenských a českých súdov. Do výpočtu aplikujeme nielen kvantitu rozhodnutí v prospech či v neprospech účastníkov v skutkovo podobnom súdnom konaní, ale aj kvalitatívnu stránku súdnych rozhodnutí. Priznanie napr. 10% z hodnoty žalovaného nároku však nepovažujeme za úspech v súdnom konaní.

Stratégia

Na základe vypracovanej právnej analýzy si spoločne stanovíme stratégiu ďalšieho postupu. V niektorých prípadoch je efektívnejším postupom mimosúdna dohoda, inokedy sa však nevyhnete sporovému konaniu na súde. V tejto časti Vás informujeme o výhodách a nevýhodách jednotlivých stratégií, ktoré vo Vašom konkrétnom prípade prichádzajú do úvahy.

Finančná analýza

Predtým, ako sa spoločne pustíme do krokov, ktoré sme si stanovili v stratégii, oboznámime Vás s približnými nákladmi na právne služby. Následne je na Vašom zvážení, či ďalší postup bude pre Vás finančne prínosný.

Právne zastúpenie

Ak sa rozhodnete využiť služby našej advokátskej kancelárie, radi prevezmeme Vaše právne zastúpenie. Ponúkame Vám zastúpenie nielen pred súdmi (v občianskom aj trestnom konaní), pred orgánmi štátnej správy (v správnom konaní), ale aj pri akomkoľvek rokovaní s protistranou, aby ste pri vyjednávaní nikdy neťahali za kratší koniec.

Máte otázku? Napíšte nám!

VAŠA OTÁZKA / POŽIADAVKA

Meno a priezvisko (povinné)

E-mail (povinné)

Telefónne číslo (povinné)

Zdieľať na facebooku
Zdieľať na google
Máte otázku?

Máte otázku?


Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša otázka